වර්ග මීටර් 5,000 ක වපසරියකින් යුත් නන්චැං වයිටායි කාර්මික සමාගම, චීනයේ ජියැන්සි පළාතේ නැන්චැං හි පිහිටා ඇත. එය අවුරුදු 15 කට වඩා වැඩි ඇඳුම් වලින් නිපදවා ඇති අතර, අපි විවිධ වර්ගයේ පිරිමි වර්ග සැලසුම් කිරීම, සංවර්ධනය කිරීම, නිෂ්පාදනය කිරීම සහ විකිණීම සිදු කරන්නෙමු. කාන්තා හා ළමා ඇඳුම්, අපි ප්‍රධාන වශයෙන් නිෂ්පාදනය කරන්නේ පෝලෝ ෂර්ට්, ටී ෂර්ට්, හුඩ් පුල්ලෝවර් ලොම්, කලිසම් ය. ජැකට්, ක්‍රියාකාරී ඇඳුම්, මුදුන්, ස්ෙවටර්, යට ඇඳුම්.

වැඩිදුර කියවන්න